GARANTINIS APTARNAVIMAS

INFORMACIJA APIE GARANTIJĄ

Mes taikome 24 mėnesių garantiją visose EU šalyse skaičiuojant nuo įsigyjimo dienos visiems savo produktams jei yra išpildytos žemiau išdėstytos RIBOTOS GARANTIJOS APTARNAVIMO SĄLYGOS. Visiems telefonų aksesuarams ir baterijoms mes taikome 6 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo įsigijimo dienos.

Ką daryti jei mano Getnord produktas sugedo?

Tam, kad mes galėtume pradėti spręsti jūsų problemą, užpildykite šią garantinio remonto užsakymo formą: http://rma.getnord.com/?lang=lt . Mes paimsime jūsų telefoną, jį sutaisysime ir grąžinsime nemokamai, jei bus išpildytos garantinio aptarnavimo sąlygos, kurias galite rasti žemiau šiame puslapyje.

Jums bus pranešta el. paštu kaip turėtumėte supakuoti telefoną ir paruošti jį siuntimui.

Arba
Susisiekite su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi, kuris jums padės išspręsti

problemą ir patars kaip greičiausiu būdu sutaisyti jūsų telefoną.

RIBOTOS GARANTIJOS APTARNAVIMO SĄLYGOS

Šios ribotos garantijos sąlygos taikomos telefono modeliui Getnord (toliau – „Įrenginys”).
UAB Redlainas (Getnord) užtikrina, kad Įrenginys, kurį įsigyjate yra unikalaus dizaino, pagamintas iš kokybiškų medžiagų ir neturi defektų (“Ribota garantija”).

ŠI RIBOTA GARANTIJA NEKEIČIA IR NERIBOJA ĮSTATYMAIS APIBRĖŽTŲ PIRKĖJO TEISIŲ.
Šiai ribotai garantijai yra taikomi tokie reikalavimai ir nustatytos sąlygos:

1. Ši Ribota garantija suteikiama tik tiesioginiam Įrenginio pirkėjui (“Pirkėjas”). Vis dėlto, ši Garantija gali būti perduodama bet kuriam kitam asmeniui, kuriam produktas buvo parduotas, su kuriuo Getnord susitarė raštu dėl perdavimo (ir Getnord nepagrįstai neatsisakė duoti sutikimą). Ji neturi būti ribojama, arba netaikoma:

a) visoms Pirkėjo teisėms, ar;

b) bet kokioms Pirkėjo teisėms kreipiantis į Įrenginio Pardavėją/ pardavimo agentą.

2. Įrenginiui suteikiamas ribotos garantijos aptarnavimo terminas lygus dvidešimt keturiems (24) mėnesiams Europos Sąjungoje ir Pietų Afrikos Respublikoje bei dvylikai (12) mėnesių visose kitose šalyse nuo datos, kada buvo įsigytas mobilaus

ryšio įrenginys. Taip pat taikoma šešių (6) mėnesių garantija mobiliojo įrenginio priedams (nesvarbu, ar jie įeina į produkto komplekto pakuotę, ar buvo parduodami atskirai). Pirkėjas kreipdamasis dėl garantinio aptarnavimo turi pristatyti pirkimą įrodantį dokumentą. Ši ribota garantija galioja ir vykdoma šalyse, kuriose Įrenginys buvo parduotas. Priklausomai nuo šalies garantinio aptarnavimo atlikimo terminai gali skirtis, taip pat pagal šalį, kurioje Įrenginys buvo įsigytas, gali skirtis ir registracijos reikalavimai.

3. Riboto garantinio aptarnavimo laikotarpiu Getnord ar jų įgaliotas atstovas savo nuožiūra nemokamai ir laikydamasis 7 punkto reikalavimų atliks remontą arba pakeis sugedusį Įrenginį. Įrenginio remontui ar jo pakeitimui gali būti naudojamos tik funkciškai lygiavertės detalės. Getnord Pirkėjui grąžins geros būklės suremontuotą Įrenginį arba pakeis jį kitu funkciniu produkto ekvivalentu. Visos pakeistos sugedusios dalys ar komponentai taps Getnord nuosavybe.

4. Ribota garantija taikoma tik originaliems Įrenginio komponentams ir nėra taikoma programinei ar kitai įrangai.

5. Jei Getnord Įrenginį remontuoja ar keičia jį, pataisytam ar pakeistam Įrenginiui ir toliau turi būti taikoma garantija likusiam garantinio aptarnavimo laikotarpiui, arba trims (3) mėnesiams nuo remonto pabaigos ar pakeitimo datos, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

6. Pirkėjui, prieš perduodant bet kurį Įrenginį į garantinį aptarnavimą, būtina pasidaryti atsargines visų duomenų kopijas bei pašalinti visą konfidencialią, privačią ar asmeninę informaciją iš įrenginio. Getnord neatsako už programų, duomenų, esančių Įrenginio laikmenose, pažeidimą ir praradimą, jei neturite pasidarę atsarginės duomenų kopijos.

7. ŠI RIBOTA GARANTIJA NETAIKOMA, JEI GEDIMAS ATSIRADO DĖL BET KURIOS IŠ TOLIAU IŠVARDINTŲ PRIEŽASČIŲ:

a)  Ribota garantija nėra taikoma, jei gedimą sukėlė konkretūs vartotojo veiksmai ar bet kurios trečiosios šalies programinė įranga, nustatymai, duomenys ar nuorodos, parsisiųsti ar įdiegti į Įrenginį, taip pat netinkamai jį eksploatuojant, surinkimo, pristatymo, arba bet kurioje kitoje atvežimo stadijoje, ar kitaip, atsiradusi dėl Jūsų veiksmų. Getnord negarantuoja, kad Getnord programinė įranga atitiks Jūsų poreikius, nepriekaištingai veiks kartu su kita technine įranga ar trečiųjų šalių programine įranga, taip pat, kad bet kokios programinės įrangos darbas bus sklandus ir be trukdžių, ar kad bet kokios programinės įrangos klaidos yra pataisomos ar bus ištaisomos.
b)  Jei ant Įrenginio esantys serijos numeris, IMEI numeris, vandens indikatorius ar garantinė plomba buvo pašalinti, ištrinti, sugadinti ar yra neįskaitomi; arba

c) Jei Įrenginio gedimas atsirado dėl įprastinio susidėvėjimo; arba

d)  Jei Įrenginys buvo naudojamas kitaip nei nurodoma naudojimosi instrukcijose, į jo vidų pateko skysčių, jį paveikė drėgmė, labai aukšta ar žema temperatūra, ekstremalūs aplinkos veiksniai ar staigūs jų pokyčiai, korozija, oksidacija, jei įrenginys buvo neleistinai perprogramuotas ar prijungtas prie techniškai netvarkingų elektros lizdų, savarankiškai atidarytas ar remontuotas, remontui naudojant nelegalias detales, dėl nelaimingų atsitikimų, katastrofinių gamtos reiškinių ar kitų veiksmų, kurių Getnord negali kontroliuoti (įskaitant, bet neapsiribojant vartotinų dalių defektais), nebent gedimas atsirado tiesiogiai dėl medžiagų ar gamybos defektų. Ribota garantija netaikoma Įrenginio fiziniams paviršiaus pažeidimams, įskaitant įbrėžimus ekrane, kameros objektyvo paviršiuje; arba

e)  Jei gedimas atsirado dėl trumpojo sujungimas baterijoje, dėl baterijos gaubto plombos, ar dėl to, kad jos elementai yra pažeisti, arba matomi akivaizdūs gadinimo požymiai, nes baterija buvo naudojama ne pagal tiesioginę paskirtį; arba

f)  Jei gedimą sukėlė korinio ryšio tinklo ar kitoks sisteminis gedimas; arba 

g)  Jei reikia atnaujinti Įrenginio programinę įrangą dėl pasikeitusių mobiliojo ryšio tinklo parametrų; arba

h)  Jei gedimas atsirado dėl to, kad Įrenginys buvo netinkamai naudojamas ar jungiamas su priedu, kurio Getnord nėra patvirtinęs, ar buvo naudojamas ne pagal tiesioginę paskirtį, pagal ką Getnord gali nurodyti, kad toks defektas atsirado ne dėl paties Įrenginio trūkumų,

i)  Jei gedimas atsirado dėl Įrenginio darbo ar nesuderinamumo problemų, sukeltų redaguojant registro parametrus, modifikuojant operacinę programinę įrangą ar įdiegiant trečios šalies produkciją. Specialiai užsakytos sistemos programinės įrangos naudojimas gali pakenkti jūsų Įrenginiui ir jis veiks neteisingai.

8. Jūsų Įrenginys gali būti sukurtas pagal konkrečiai šaliai nurodytus elementus, įskaitant programinę įrangą. Jei Įrenginys buvo reeksportuotas iš pirminės paskirties šalies į kitą šalį, jis gali turėti tai šaliai būdingus elementus, kurie nelaikomi trūkumu pagal šią ribotą garantiją.

9. Įrenginio gedimo atveju pirkėjas turėtų imtis šių veiksmų:

a) Siekdamas identifikuoti ir galbūt pašalinti problemą informacijos turėtų ieškokti naudojimosi instrukcijose.

b) Jei pasitelkus naudojimosi instrukcijas problemos išspręsti nepavyksta, dėl papildomos informacijos Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją, iš kurio šis Įrenginys buvo įsigytas, arba apsilankyti internetinėje svetainėje www.getnord.com ar Getnord aptarnavimo centre.

c) Prieš kreipiantis į Getnord paslaugų atstovą, prašome įsitikinti, kad turite tokią informaciją su savimi:

  • Įrenginio modelio ir serijos numerį, IMEI numerį.

  • Pirkėjo adresą ir kontaktinę informaciją.

  • Originalios sąskaitos faktūros, kasos aparato kvito ar pirkimą-pardavimą patvirtinančio dokumento kopijas.

Getnord supažindins Pirkėją su instrukcijomis ir terminais, kaip ir kada sugedęs Įrenginys turi būti grąžintas. Jei Įrenginiui galioja garantinis aptarnavimas, Getnord apmokės išlaidas, susijusias tiek su sugedusio Įrenginio, tiek su suremontuoto Įrenginio grąžinimu Pirkėjui.

ŠI DOKUMETAS KONSTATUOJA, KAD VISA RIBOTA GARANTIJA PATEIKTA GETNORD KLIENTUI. PAGAL ŠIĄ RIBOTĄ GARANTIJĄ GETNORD JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ ŽALĄ - TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ ARBA IŠPLAUKIANČIĄ KAIP NUOSTOLIAI, ĮSKAITANT MATERIALINIUS NUOSTOLIUS, PELNO, PAJAMŲ, INFORMACINIŲ DUOMENŲ PRARADIMĄ, ĮRENGINIO AR BET KOKIOS SUSIJUSIOS ĮRANGOS PRARADIMĄ, NEBENT ŠI ATSAKOMYBĖ GALI BŪTI PANEIGTA ĮSTATYMIŠKAI. BET KOKIU ATVEJU VISA GETNORD IR JOS TIEKĖJŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL BET KURIĄ ŠIOS RIBOTOS GARANTIJOS NUOSTATĄ TURI APSIRIBOTI FAKTIŠKAI PIRKĖJO SUMOKĖTA SUMA UŽ TECHNINĘ ĮRANGĄ.

Getnord neatmeta ir/arba neapriboja savo atsakomybės už asmens sužalojimą ar mirties atvejį, sukeltus dėl savo paties neatsargumo, ar produkto gedimų, atsirandančių dėl jo gamintojų aplaidumo.

KONKREČIŲ ŠALIŲ ISTATYMAI GALI TEIGTI, KAD GAMINTOJAS NEGALI PANAIKINTI AR APRIBOTI SAVO ATSAKOMYBĖS VARTOTOJUI ASPEKTŲ. TOKIU ATVEJU NUMATYTOS IŠIMTYS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI ŠIOJE RIBOTOJE GARANTIJOJE NEBUS TAIKOMI.

BET KOKIA PRETENZIJA PAGAL ŠIĄ RIBOTĄ GARANTIJĄ YRA TAIKOMA PER PROTINGĄ LAIKOTARPĮ INFORMUOJANT GETNORD AR JOS ĮGALIOTUS PASLAUGŲ ATSTOVUS APIE PASTEBĖTĄ ĮRENGINIO GEDIMĄ, BET NE VĖLIAU IKI PASIBAIGIANT GARANTINIO APTARNAVIMO LAIKOTARPIUI.

Ši garantija neturi įtakos įstatymais numatytoms Klientų teisėms konkrečioje įrenginio įsigijimo šalyje, šios teisės ir toliau yra saugomos. Šią garantiją Getnord periodiškai atnaujins. Dėl naujausios produkto garantijos versijos maloniai prašome apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje www.getnord.com .